3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
578 000,00 zł

03-01-2021

Premium
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
578 000,00 zł

03-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
MODUŁ ŚWIATEŁ CHEVROLET EPICA 06-12
MODUŁ ŚWIATEŁ CHEVROLET EPICA 06-12
40,00 zł

10-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
Komplet opon letnich - Okazja
Komplet opon letnich - Okazja
80,00 zł

10-01-2021

Premium
Reklama

Facebook

Newsletter

RODO 

§1 Przedmiot umowy

Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zwanej dalej „RODO”, oraz właściwej realizacji postanowień Umowy o świadczenie usługi hostingowej, na rzecz Zleceniodawcy, Zleceniodawca jako Administrator danych osobowych, powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w następującym zakresie: Imię i Nazwisko Adres zamieszkania lub pobytu Nazwa użytkownika (login) Adres email Niniejsza umowa jest zawarta w celu umożliwienia Procesorowi realizacji zawartej ze Zleceniodawcą Umowy na świadczenie usługi hostingowej. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych powierzonych Procesorowi

 

§2 Zakres powierzonych danych i cel przetwarzania

 

Zleceniodawca powierza Procesorowi przetwarzanie

danych osobowych, o których mowa w §1 ust. 1 znajdujących się w bazach danych i serwisach internetowych, które w całości lub w części działają z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Procesora na podstawie Umowy o świadczenie usługi hostingowej. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszej umowy oraz Umowy o świadczenie usługi hostingowej.

 

§3 Prawa i obowiązki Stron

 

Procesor zachowuje wymogi wynikające z RODO, w tym zapewnia środki umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa. Procesor w szczególności będzie prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych. Zleceniodawca, powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, Procesor jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Procesor zobowiązuje się do: zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie ob-owiązywania niniejszej umowy lub uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową na świadczenie usługi hostingowej, także po jej rozwiązaniu; zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem; niewykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych, niż określone w niniejszej umowie; przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO; przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego; biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagania administrato-rowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw; uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagania admini-stratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO; po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji admi-nistratora usunięcia lub zwrócenia mu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii; udostępnienia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnie-nia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Procesor niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o: wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, Policją lub przed sądem.

 

§4 Odpowiedzialność

 

Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Procesora, Procesor odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Zleceniodawcę. Procesor jest wyłączony z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych w tej części systemu informatycznego, która jest zarządzana przez Zleceniodawcę.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

Procesor oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywało na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejsza umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy na świadczenie usługi hostingowej. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniodawca w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy samodzielnie zabezpieczy dane osobowe powierzone do przetwarzania Procesorowi. Procesor po 14 dniach od dnia rozwiązania niniejszej umowy trwale usunie wszelkie sporządzone, w związku lub przy okazji wykonywania Umowy na świadczenie usługi hostingowej, zapisy zawierające powierzone do przetwarzania dane osobowe. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązują się w miarę możliwości rozstrzygać polubownie. W razie ich niepowodzenia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Procesora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 


 

3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
578 000,00 zł

03-01-2021

Premium
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
3p, 68m, okolice Aquaparku ROZKŁAD/PIWNICA (Wrocław)
578 000,00 zł

03-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
MODUŁ ŚWIATEŁ CHEVROLET EPICA 06-12
MODUŁ ŚWIATEŁ CHEVROLET EPICA 06-12
40,00 zł

10-01-2021

Premium
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
Chevrolet epica 2,5 Benzyna + Gaz
4 900,00 zł

10-01-2021

Premium
Komplet opon letnich - Okazja
Komplet opon letnich - Okazja
80,00 zł

10-01-2021

Premium
Reklama
Facebook
Newsletter

Newsletter

Dzięki zapisaniu się do newslettera będziesz informowany o nowościach i promocjach!


Strzałka w górę